Nawożenie obornikiem w świetle przepisów

Obornik jest nie tylko źródłem składników pokarmowych dla roślin, ale również wpływa na strukturę gleby, zwiększa jej zdolność do retencji wody oraz przyczynia się do aktywizacji życia mikrobiologicznego. Aby nawożenie obornikiem było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, należy uwzględnić szereg ograniczeń i wymagań.

 

Stosowanie obornika w ramach Programu Rolnośrodowiskowego

Zasady stosowania obornika w ramach PROW obejmują między innymi ograniczenie ilości obornika stosowanego na jednostkę powierzchni, zgodnie z tzw. normami ładunku azotowego. Ponadto rolnicy muszą prowadzić ewidencję ilości obornika wykorzystywanego na poszczególnych działkach oraz przestrzegać terminów i warunków jego aplikacji.

 

Terminy i warunki aplikacji obornika

Zgodnie z przepisami prawa, nawożenie obornikiem jest dozwolone jedynie w określonych terminach, które zależą od rodzaju uprawy oraz regionu kraju. Ponadto aplikacja obornika jest zabroniona na glebach o wysokiej zawartości wody, gdy występuje zagrożenie wymywania składników pokarmowych do wód gruntowych lub powierzchniowych. W takich przypadkach rolnicy są zobowiązani do stosowania innych metod nawożenia lub przestrzegania okresów zakazu nawożenia.

Nawozów nie można stosować także na glebach zamarzniętych, pokrytych śniegiem oraz w pobliżu cieków wodnych (należy zachować strefę buforową). Ważne jest również, aby obornik był równomiernie rozłożony na powierzchni pola, co można osiągnąć dzięki zastosowaniu rozrzutnika obornika.

 

Ograniczenia ilościowe i jakościowe stosowania obornika

W celu ochrony środowiska przed nadmiernym obciążeniem azotem, przepisy prawa ograniczają ilość obornika, jaką można stosować na jednostkę powierzchni. Dla upraw rolnych maksymalna ilość obornika wynosi 170 kg N/ha rocznie, podczas gdy dla trwałych użytków zielonych limit ten wynosi 210 kg N/ha rocznie.

Obornik stosowany w rolnictwie musi spełniać określone wymagania jakościowe. W szczególności nie może zawierać substancji szkodliwych dla środowiska ani ludzi, takich jak metale ciężkie czy pozostałości środków ochrony roślin. W przypadku obornika pochodzącego z hodowli zwierząt należy również zadbać o właściwe warunki jego przechowywania i dojrzewania.